Všeruby, Myslív

27.06.2019

Všeruby je městys v okrese Domažlice. Nachází se v průsmyku mezi horou Jezvinec a podhůřím Českého lesa ležícím mezi Kdyní a městem Furth im Wald. Všerubský průsmyk je rovněž zeměpisným předělem mezi Šumavou a Českým lesem. Od 1. července 1990 je znovu otevřen hraniční přechod Všeruby - Neuaign pro pěší a automobilovou dopravu.

Z pamětihodností stojí za zmínku kostel sv. Archanděla Michaela, budovaný v období třicetileté války, založen v roce 1628, dokončen v roce 1650. Kostel byl rekonstruován po požáru v roce 1852 a nově opraven v letech 1990 - 1991. Na prostranství před kostelem se nachází pamětní deska pobytu spisovatelky Boženy Němcové. V rohu hřbitova je náhrobek Jiřího Leopolda Weisla, lékaře a milovníka regionální historie. Weisl sepsal již v roce 1848 jako první práci o chodském procesu mezi Chody a Lamingerem. 

V roce 1948 plnili svoje úkoly dané zákonem jak příslušníci finanční stráže, tak příslušníci pohraničních útvarů SNB. Spíše pořádkovou službu tam pak vykonávali příslušníci zdejší stanice SNB, jejímž velitelem byl od 10. května 1945 do 1. listopadu 1948 praporčík Stanislav Liška. Se svými kamarády, příslušníky stanice SNB, Františkem Martinů, Bohumilem Mikešem, Václavem Strouhalem a Václavem Šnaidrem (jako jediný neuprchl ze země a byl v roce 1952 popraven) byl ochoten pomáhat lidem při ilegálním přechodu státních hranic, zároveň ale byli nuceni stát se součástí pasti, kterou na uprchlíky ze země připravila StB.

Stanice SNB měla podle jednoho pramene být v č.p. 39, dle jiného stála kdysi uprostřed mírného svahu vlevo od hlavní silnice směrem ke státní silnici v č.p. 76. Přesně naproti přes ulici vedle městského úřadu bydlí (?) pan Wolfgang Haas, poslední původní obyvatel vesnice Všeruby. 

Všeruby č.p. 39, bývalá stanice SNB
Všeruby č.p. 39, bývalá stanice SNB

Myslív (Schneiderhof) je zaniklá ves, která stávala západně od Všerub mezi silnicí na Maxov a státní hranicí. Ves byla založena kolem roku 1579 "uprostřed lesů", dnes je však okolí zcela odlesněno. Nějakou dobu zde byla i sklárna. V roce 1930 měla ves 55 domů s německými obyvateli. Po odsunu roku 1945 byla ves zčásti dosídlena, ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Pak zde ještě přetrvávalo několik objektů využívaných pohraniční stráží, ale i ty byly opuštěny a strženy poté, co se počátkem 70. let prostor vsi ocitl "za dráty", které byly posunuty k silnici Všeruby - Maxov (do té doby vedly jižně od místa po hrázi dosud existujícího rybníka). Dnes zde přetrvává pouze transformátor, který z neznámých důvodů unikl likvidaci, ačkoliv nemá čemu by dodával proud, a sporé zbytky základů zarostlé hustým stromovím. 

Na hrázi Myslívského rybníka byla falešná hranice, kam byli odváděni uprchlíci. Po "překročení" fiktivní státní hranice byli zastaveni falešnou hlídkou německé pohraniční policie a dovedeni do falešné úřadovny americké CIC (dnes CIA). Ta byla umístěna v nejjižnější části obce Myslív v č.p. 42 (jiné záznamy zmiňují č.p. 14). Zde byli v naaranžovaném prostředí (nechyběl obraz prezidenta Trumana, americká vlajka, na stole cigarety Marlboro, americké uniformy, whisky, hrál americký swing) podrobeni výslechu, při kterém vypovídali o své činnosti proti režimu. Po výslechu uprchlíci odcházeli do tábora, přitom však "zabloudili" na území ČSR, nebo byli na "německém území" přepadeni hlídkou SNB, byli zatčeni a "uneseni" do ČSR. 

falešná úřadovna CIC
falešná úřadovna CIC