Středověké stavitelství

28.10.2022

Novou expozici s názvem "Středověké stavební stroje" otevřelo Národní technické muzeum v renovovaném prostoru bývalých ležáckých sklepů v Plasech u Plzně (více zde). V atraktivní instalaci jsou zde prezentovány rozměrné funkční repliky středověkých stavebních strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a důsledně vyrobeny za použití dobových řemeslných postupů. 

V evropském měřítku představují ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie a jejich zpřístupnění veřejnosti doplňuje ucelený výklad dějin stavitelství, který najdeme v protější budově plaského areálu Národního technického muzea. 

Jak se katedrály, města a hrady kdysi vyměřovali? Jak v té době fungovala logistika, doprava a personální zajištění? Kdo byli tehdejší stavitelé? Čím se opracovával materiál a jak byly tuny materiálu přemisťovány? Kdo to všechno řídil? Tou nejdůležitější skutečností však je, že vše, co se tehdy vytvořilo, přežilo staletí a hlavně, je stále krásné. Na všechny otázky by nám měla odpovědět právě tato expozice. 

Součástí této nové expozice jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. Jedná se o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany. Jeden z exponátů dokonce figuroval při opravách hradu Točníku nebo Kost.

Až do 30. října 2022 budou v Centru stavitelského dědictví Plasy mimořádně vystaveny repliky korun Karla IV. zapůjčené laskavostí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Jedná se o svatováclavskou korunu, kterou nechal Karel IV. zhotovit ke své korunovaci 6. května 1346. 

Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Její existence je poprvé zmíněna v ochranném dokumentu ze 6. května 1346, který vystavil papež Klement VI. Svatováclavská koruna měla podle této papežské buly z roku 1346 spočinout na hlavě sv. Václava v pražském chrámu sv. Víta. Proto původně spočívala na lebce sv. Václava, jež byla uzavřena v relikviářové bustě sv. Václava ze zlaceného stříbra. Z jejího zasvěcení svatému Václavu se odvozuje její název - koruna svatého Václava. Tento název, který se poprvé objevuje v inventáři pražské katedrály z roku 1387 pod latinskou podobou "corona sancti Wenceslai". V latinských pramenech bývala označována též jako "corona regni Bohemiae - koruna Království českého". Karel IV. byl touto korunou korunován na českého krále dne 2. září 1347.

Dále je pak vystavena koruna Svaté říše římské, jejíž vznik bývá historiky spojován s korunovací císaře Oty I. Velikého dne 2. února 962. Karel IV. byl touto korunou papežem korunován císařem roku 1355 v Římě.

Vznik koruny Svaté říše římské bývá historiky kladena ke korunovaci císaře Oty I. Velikého, který byl dne 2. února 962 v Bazilice svatého Petra papežem Janem XII. pomazán a korunován římským císařem. Korunovace císařem byla až do raného novověku papežskou milostí. Karel IV. ve své Zlaté bule z roku 1356 stanovil přesně podmínky, za kterých měla probíhat volba římskoněmeckého krále. Volbu provádělo sedm kurfiřtů: arcibiskupové z Kolína nad Rýnem, Mohuče a Trevíru, falckrabě rýnský z Falce, vévoda saský, český král a markrabě braniborský. Karel IV. získal císařské korunovační klenoty do svého držení v roce 1350, kdy je přivezl z Mnichova do Prahy. Klenoty byly uchovávány nejprve v kostele sv. Víta na Pražském hradě, po císařské korunovaci v Římě (1355) dal vystavět Karel IV. pro jejich trvalé uložení hrad Karlštejn. 

Kromě vskutku obdivuhodných obřích strojů, které jsou v nové expozici umístěny, se návštěvník v iluzivním prostředí středověkého staveniště seznámí s fungováním tehdejších řemeslných hutí, jednotlivými řemesly, která byla při stavbě potřeba, nástroji a materiály, které se ve středověku běžně používaly. Expozice je doplněna i o obrazový a filmový materiál, který dokumentuje výrobu replik strojů a jejich následné využití ve stavební praxi.

středověké beranidlo
středověké beranidlo
řez pilířem chrámu sv. Víta v měřítku 1:1
řez pilířem chrámu sv. Víta v měřítku 1:1

V budově pivovaru, který získal během obnovy podobu z doby jeho výstavby před více než 100 lety, vzniká stálá expozice, jejímž cílem je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V rámci expozice tak má návštěvník příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína).

Je zde i ukázka pavlačového domu s dobovým nábytkem a zařízením.

Obytnými místnostmi městského typu byly kuchyně, ložnice, alkovna, parádní pokoj, salon a jídelna. 

Kuchyni bychom dnes řadili spíše do provozních než obývacích místností, u menších bytů nicméně představovala hlavní obytný prostor celé rodiny. Mnohdy sloužila i pro nocleh, a to i přes opakované námitky propagátorů zdravého bydlení. 

Ložnici na plánech městských domů z 19. století dlouho nenajdeme, přestože prostor určený ke spaní patří mezi elementární místnosti tvořící byt. Spalo se totiž v obytných prostorech označovaných jako "pokoj", v horších případech rovněž v kuchyni. Pokoje byly přednostně orientovány na rušnou uliční stranu. Až později bylo pro ložnici hledáno klidnější místo, nejlépe v traktu obráceném do dvora. 

Alkova je jaksi prodloužení do hloubky pokoje před ní se nacházejícího, takže obyčejně nemívá dveří. Hodí se velmi dobře za ložnici, poněvadž světlo v alkovně jest vždy slabé. V uvedeném případě zastírá se ještě prostor, kterým souvisí alkovna s pokojem předním, řasnatými záclonami ... Ottův slovník naučný

Parádní pokoj obsahoval vše, co měla rodina lepšího. Podstatnou část zařízení jeho byl stůl oválný nebo kulatý, při něm pohovka a polštářované židle květovanou látkou živých barev povlečené. Kromě toho poblíže bychom jistě našli skleník, v němž narovnány byl umělecké drobnůstky a památky rodinné. Snad spatřili bychom tam starobylý spinet, vykládané barokní klekátko a mimo jiné nejspíše sekretář ... katalog Národopisné výstavy Československé v Praze 1895

Salon byl jakýmsi vyšším stupněm tzv. parádního pokoje. Nicméně v praktickém životě mohl být stejně jako "parádní pokoj" po většinu času využíván například pro přezimování květin nebo k uložení lahůdek.

Samostatný prostor pro jídelnu byl záležitostí pouze luxusních vícepokojových bytů. Ve skromnějších poměrech byly pokrmy konzumovány nejčastěji přímo "u zdroje", tedy v kuchyni. 

truhlářská dílna
truhlářská dílna

V nejstarší části areálu hospodářského dvora plaského kláštera máme možnost se seznámit s postupy a metodami zkoumání historických staveb na zcela konkrétním příkladu mimořádné památky s velice zajímavou stavební historií. Stavba od středověku až po současnost několikrát změnila svou tvář a funkci a každé období v ní zanechalo určité stopy, v nichž je možné číst jako v napínavé knize. 

Dále máme možnost shlédnout výstavu "Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte". Firma Jawa za 90 let své existence vyrobila na 3 miliony motocyklů a stala se jednou z mála našich firem, jejíž výrobky se staly známými po celém světě.

V prvních letech okupace probíhal ve Zbrojovce Ing. F. Janeček vývoj nových motocyklů ještě celkem nerušeně. Když však Německo začalo prohrávat, poměry se rychle změnily, v Jawě pokračovali ve vývoji ilegálně, prototypy nových motocyklů dostaly šedou barvu a byly vydávány za vojenské stroje v opravě. Po stránce technické se pokračovalo vývojem prototypů "stavebnicové řady" z roku 1939. V interních dokumentech bývají tyto prototypy kolem roku 1942 označovány jako modely DIN. 

Jawa 250 DIN 1942
Jawa 250 DIN 1942

Na jednotlivých podlažích pivovaru si můžeme prohlédnout druhy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po krovy a krytiny.